Vedtægter

960x322-oesal-ling-fredensgade-fra-tv-videoVedtægter

§ 1. Foreningens navn:
Øsal Ling – ”Lysets Have”

§ 2. Foreningens hjemsted: Aarhus.
Kontaktadresse:
Øsal Ling
Fredensgade 39, baghuset
8000 Aarhus C.

§ 3. Spirituel leder:
Stk.1. Foreningens spirituelle leder er Lakha Lama, så længe han selv måtte ønske det.

Stk.2. Lakha Lama er rådgivende og vejledende i forhold til foreningens bestyrelse.

§ 4. Formål:
At etablere og forestå drift af Øsal Ling, der har til formål at arrangere fortrinsvis buddhistiske kurser, foredrag og undervisning i buddhistisk praksis, samt arrangere fælles meditation og anden fælles praksis.

Samt formidling af H.H. Dalai Lamas opfordring om universel ansvarlighed ud fra buddhismens essentielle budskab om at værne om alle levende væsner, natur og miljø.

Der vil ind imellem blive arrangeret humanitære og naturbevarende hjælpearrangementer.

§ 5. Medlemskabsbestemmelser:

Som almindeligt medlem eller støttemedlem kan optages enhver person, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk.1.a Almindelige medlemmer og støttemedlemmer betaler et af bestyrelsen bestemt årligt eller månedligt beløb i medlemskontingent.
Almindelige medlemmer modtager foreningens jævnlige nyhedsbreve pr. email.
Støttemedlemmer får ligeledes rabat til foreningens egne foredragsaftener og kurser, hvilket oplyses samtidig med annoncering af arrangementet.

Stk.1.b Almindeligt medlemskab tegnes for kalenderåret og skal ved fornyelse betales inden 1. marts.

Stk. 1.c Ophør af medlemskab skal ske ved skriftlig henvendelse til Øsal Lings bestyrelse.

§ 6. Generalforsamling:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i juni måned.
Samtlige registrerede medlemmer indkaldes til generalforsamling med 21 dages varsel med angivelse af den foreløbige dagsorden.
På den ordinære generalforsamling forhandles følgende:

valg af dirigent og referent
årsberetning
regnskab
valg af bestyrelse
valg af revisor
indkomne forslag
eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes såfremt at mindst 50 % af de fremmødte på den ordinære generalforsamling finder behov derfor – dog senest 21 dage derefter.
Anmodning derom skal sendes til bestyrelsen i et anbefalet brev med opstilling af dagsorden.
Herudover kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme frist og med angivelse af dagsorden, når den finder det fornødent.
Forslag om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning kan vedtages på en generalforsamling.
Beslutninger vedrørende ændringer af vedtægter træffes ved simpelt flertal, mens beslutning om foreningens opløsning træffes af mindst 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Stemmeberettigede er ethvert fremmødt medlem, der har betalt kontingent eller forfaldent støttemedlemsbidrag senest 30 dage før datoen for generalforsamling.

§ 7. Bestyrelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen, bestående af 5 personer samt evt. suppleanter valgt for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.
Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, dog er formand og kasserer ikke på valg samtidig.
Bestyrelsens opgave er at lægge de overordnede retningslinier for foreningens virke og at medvirke til, at der arrangeres aktiviteter i henhold til foreningens formål.
Bestyrelsen holder møde så ofte som 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede og enige i mødets afholdelse. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen varetager foreningens formål udadtil og indadtil.

§ 8. Økonomi og regnskab:
Foreningens udgifter dækkes af indtægter fra kontingenter, gaver, entréindtægter og donationer ved foreningens arrangementer.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Øsal Lings årsregnskab skal godkendes af en statsanerkendt revisor, inden det fremlægges til endelig godkendelse på den årlige ordinære generalforsamling.

§ 9. Tegning og hæftelse:
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter.

§ 10. Opløsning:
Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning af Øsal Ling udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af Øsal LIngs formål, hvilket besluttes på den opløsende generalforsamling.

Som vedtaget på den ekstra ordinære generalforsamling d. 30. maj 2021.