Vedtægter


Vedtægter

§ 1. Foreningens navn: 
Øsal Ling – Lysets Have

§ 2. Foreningens hjemsted:
Aarhus
Kontaktadresse:
Øsal Ling
Fredensgade 39, baghuset
8000 Aarhus C.

§ 3. Spirituel leder:

Stk.1.Foreningens spirituelle leder er Lakha Lama, så længe han selv måtte ønske det.

Stk.2. Lakha Lama er rådgivende og vejledende i forhold til foreningens bestyrelse.

§ 4 formål:

Øsal Ling er en almennyttig forening, der forestår driften af det buddhistiske center Øsal Ling – Lysets Have.
Med centret som udgangspunkt, spreder foreningen kendskabet til den tibetanske buddhisme til medlemmer af Øsal Ling, samt til alle interesserede i den århusianske og danske befolkning, via undervisning i buddhisme, herunder tilbydes fælles buddhistisk praksis og meditationer i centret.
Samtidigt stiller Øsal Ling sit omfattende bibliotek og anden religiøs litteratur til rådighed og disposition for sine medlemmer.
Centret tilbyder også både klasseundervisning og interviews til enkelte elever og studerende fra almene uddannelser, der måtte bede om at vide mere om tibetansk buddhisme, og samtidigt ønsker at se et tibetansk buddhistisk udsmykket tempelrum.
Ved visse lejligheder arrangerer foreningen sociale arrangementer, især ved traditionelle buddhistiske højtider, så som Vesak og tibetansk nytår.
Centret tilbyder fra tid til anden også andre interesserede og beslægtede organisationer, til at bruge centrets faciliteter.

§ 5. Medlemskabsbestemmelser:

Som almindeligt medlem eller støttemedlem kan optages enhver person, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk.1.a Almindelige medlemmer og støttemedlemmer betaler et af bestyrelsen bestemt årligt eller månedligt beløb i medlemskontingent.
Almindelige medlemmer modtager foreningens jævnlige nyhedsbreve pr. email.
Støttemedlemmer får ligeledes rabat til foreningens egne foredragsaftener og kurser, hvilket oplyses samtidig med annoncering af arrangementet.

Stk.1.b Almindeligt medlemskab tegnes for kalenderåret og skal ved fornyelse betales inden 1. marts.

Stk. 1.c Ophør af medlemskab skal ske ved skriftlig henvendelse til Øsal Lings bestyrelse.

§ 6. Generalforsamling:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i juni måned.
Samtlige registrerede medlemmer indkaldes til generalforsamling med 21 dages varsel med angivelse af den foreløbige dagsorden.
På den ordinære generalforsamling forhandles følgende:

valg af dirigent og referent
årsberetning
regnskab
valg af bestyrelse
valg af revisor
indkomne forslag
eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes såfremt at mindst 50 % af de fremmødte på den ordinære generalforsamling finder behov derfor – dog senest 21 dage derefter.
Anmodning derom skal sendes til bestyrelsen i et anbefalet brev med opstilling af dagsorden.
Herudover kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme frist og med angivelse af dagsorden, når den finder det fornødent.
Forslag om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning kan vedtages på en generalforsamling.
Beslutninger vedrørende ændringer af vedtægter træffes ved simpelt flertal, mens beslutning om foreningens opløsning træffes af mindst 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Stemmeberettigede er ethvert fremmødt medlem, der har betalt kontingent eller forfaldent støttemedlemsbidrag senest 30 dage før datoen for generalforsamling.

§ 7. Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen, bestående af min. 3 personer valgt for 2 år ad gangen, samt evt. suppleanter valgt for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.
Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, dog er formand og kasserer ikke på valg samtidig.
Bestyrelsens opgave er at lægge de overordnede retningslinier for foreningens virke og at medvirke til, at der arrangeres aktiviteter i henhold til foreningens formål.
Bestyrelsen holder møde så ofte som 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede og enige i mødets afholdelse. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen varetager foreningens formål udadtil og indadtil.

§ 8. Økonomi og regnskab:

Foreningens udgifter dækkes af indtægter fra kontingenter, gaver, entréindtægter og donationer ved foreningens arrangementer.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Øsal Lings årsregnskab skal godkendes af en statsanerkendt revisor, inden det fremlægges til endelig godkendelse på den årlige ordinære generalforsamling.

§ 9. Tegning og hæftelse:

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter.

§ 10. Opløsning:

Foreningens eventuelle nettoformue skal ved foreningens opløsning overføres/overdrages anden almennyttig forening indenfor tibetansk buddhisme, som er hjemhørende i Danmark eller i andet EU-land.

Som vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 29. juni 2022.